Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z internetowej platformy kursowej (nazywanej dalej IPK)  kursy.inspiraton.pl oraz instytutrozwojuinspiraton.pl jest wiążący dla wszystkich użytkowników IPK, zwanych dalej Użytkownikami lub Kupującymi.

Par. 1. Definicje

 1. Sprzedawca: Instytut Rozwoju INSPIRATON sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 32 a, 47-400 Racibórz, KRS: 0000922369, NIP: 6392023340, REGON: 389977561 (adres e-mail: kursy@instytutrozwojuinspiraton.pl)
 2. Użytkownik/Kupujący: osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z IPK
 3. Kurs – szkolenie internetowe przygotowane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, dostarczane Użytkownikom w trybie asynchronicznym, przygotowywane i prowadzone przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty takie jak nauczyciele, metodycy, doradcy zawodowi, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, lektorzy języków obcych, specjaliści, psychologowie, pedagodzy, trenerzy oraz inne odpowiednio wykwalifikowane osoby
 4. Internetowa platforma kursowa – system e-learningowy umożliwiający kształcenie na odległość dostępny pod adresem www.instytutrozwojuinspiraton.pl
 5. Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Instytut Rozwoju INSPIRATON sp. z o.o. z Kupującym, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Par. 2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem IPK, Sprzedawca prowadzi sprzedaż kursów internetowych.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z IPK, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem IPK nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera),
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z kursów konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera),
  • pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  • przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  • odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. W sytuacji, w której korzystanie z kursów wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie kursu.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 7. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w IPK.
 8. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do listy mailingowej Sprzedawcy, Sprzedawca świadczy dodatkowo na rzecz Kupującego bezpłatną usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do listy odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail od Sprzedawcy, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej przez Sprzedawcę lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 9. Oferowane za pośrednictwem IPK formy kształcenia zdalnego w postaci kursów internetowych są płatne.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z IPK, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania IPK. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu IPK.
 12. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem IPK, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kursy@instytutrozwojuinspiraton.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem IPK. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

Par. 3. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że kursy dostępne w IPK oraz kursy sprzedawane za pośrednictwem IPK mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Par. 4. Zawieranie umowy

 1. Kupujący może złożyć zamówienie bez rejestracji konta.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego kursów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy dostarczenia kursów.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę IPK z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni od zawarcia umowy.
 5. Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia formularza zamówienia, z wyjątkiem zamówienień opierających się na fakturze pro-foma. Takie zamówienie z danymi do wystawienia faktury pro-forma należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: kursy@instytutrozwojuinspiraton.pl

Par. 5. Płatność

 1. Jedyną dostępną opcją zapłaty za kurs w IPK jest płatność elektroniczna.
 2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przezPaynow (mElements S.A.).
 3. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym prosimy o płatność na konto:

Instytut Rozwoju Inspiraton Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 32a

09 1140 2004 0000 3602 8175 2606
W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, prosimy o poinformowanie Sprzedawcy o wykonaniu przelewu za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kursy@instytutrozwojuinspiraton.pl

 1. Faktura zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, na co Kupujący wyraża zgodę.

Par. 6. Wykonanie umowy

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych kursów.
 2. W celu korzystania z kursów, Kupujący otrzyma dane dostępowe do konta na IPK za pośrednictwem wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie IPK. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.
 4. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z IPK w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w IPK jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy,
  • nie dostarczać za pośrednictwem IPK treści bezprawnych.
 5. Korzystanie z IPK wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login przekazanych przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
 7. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

Par. 7. Certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu kursu

 1. Instytut Rozwoju Inspiraton posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.
 2. Na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Sprzedawca wydaje zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 3. Podstawą do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych jest uzyskanie 70 % prawidłowych odpowiedzi na egzaminie kończącym kurs oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi pisemnej na jedno pytanie otwarte zawarte w ostatnim module kursu. Egzamin kończący kurs przeprowadzany jest każdorazowo przy udziale wykwalifikowanego (zgodnie ze Statutem Sprzedającego) pracownika. Szczegółowe informacje dotyczące zaświadczeń ukończenia danego kursu podane są każdorazowo przy opisie kursu.
 4. Odpowiedzi na pytania otwarte sprawdzane są w każdy roboczy poniedziałek i piątek, w godzinach pracy biura. W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi, Kupujący otrzyma powiadomienie drogą mailową z komentarzem oceniającego. Sprzedawca nie obciąża Kupującego kosztami za ponowne sprawdzenie odpowiedzi na pytanie otwarte – jest to bezpłatne.
 5. Kupujący, który ukończył kurs z wynikiem pozytywnym, informuje o tym fakcie Instytut Rozwoju Inspiraton za pośrednictwem elektronicznego formularza po ukończeniu kursu, do którego link otrzymał na platformie kursowej, po spełnieniu warunków ukończenia kursu opisanych w par. 7 p. 3 niniejszego regulaminu.
 6. Wysłanie dokumentów potwierdzających ukończenie kursu (zaświadczenie MEN oraz certyfikat) dokonywane jest metodą wybraną bezpośrednio przez uczestnika spośród metod wysyłki umożliwionych przez Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysłania ww. dokumentów, przy czym Organizator zastrzega, iż ceny wysyłki mogą się różnić w zależności od metody wariantu wysyłki wybranego przez Uczestnika. Wybór wariantu powinien zostać dokonany spośród następujących, dostępnych sposobów:
  W cenie kursu w wariancie Certyfikat Online:
  – wyłącznie skany dokumentów tj. zaświadczenie MEN oraz certyfikat, lub wyłącznie certyfikat (bez danych osobowych), do 10 dni roboczych, wysyłka elektroniczna
  W cenie kursu w wariancie Certyfikat Papierowy:
  – sporządzenie i wysyłka dokumentów do 10 dni roboczych (dostawa kurierem)
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy podane przez Kupującego w formularzu po ukończeniu kursu. W przypadku pomyłek w formularzu po ukończeniu kursu takich jak: literówki, niepoprawne i niekompletne adresy, niepoprawny numer PESEL i inne, ponowna wysyłka dokumentów nastąpi po wniesieniu opłaty przez Kupującego w wysokości 30,00 zł bezpośrednio na numer konta podany w niniejszym Regulaminie. Cena ta obejmuję wysyłkę za pośrednictwem kuriera do 10 dni roboczych.
 8. Duplikaty dokumnetów są wystawiana ne prośbę Kupującego. Koszt duplikatów (dyplom + zaświadczenie) wynosi 30,00 zł. Cena ta obejmuję wysyłkę za pośrednictwem kuriera do 10 dni roboczych.
 9. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na przekazanie Sprzedawcy, za pośrednictwem formularza, danych osobowych, takich jak data i miejsce urodzenia, numer PESEL i adres korespondencyjny, które są niezbędne do wystawienia przez Sprzedawcę Zaświadczenia MEN. W przypadku braku przekazania niniejszych danych, Sprzedawca wystawi wyłącznie certyfikat ukończenia kursu Instytutu Rozwoju Inspiraton.

Par. 8. Odstąpienie Kupującego-Konsumenta od umowy

 1. Kupujący-Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie kursów w formie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Za rozpoczęcie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy będzie uznawane w szczególności przystąpienie do IPK i odtworzenie jakiegokolwiek wykupionego kursu, chociażby w niepełnym wymiarze.
 4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności – przesłanego następnie sprzedawcy w terminie określonym w par. 8 pkt 1 powyżej na adres do korespondencji podany w par 1 pkt 1. Sprzedawca nie przewiduje możliwości odstąpienia od umowy drogą elektroniczną.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy (tj. doręczenia oświadczenia na adres do doręczeń Sprzedawcy).
 6. Postanowienia par. 8 pkt 3-5 stosuje się odpowiednio do podmiotów wskazanych w par. 8 pkt 2.

Par. 9. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu kurs wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę kursu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Za wadę fizyczną rzeczy nie będzie uznawana przez Sprzedawcę niemożność lub problemy ze skorzystaniem z IPK na skutek wadliwego połączenia internetowego lub niespełnienia wymagań technicznych ze strony Kupującego.

Par. 10. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 4. Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego MailerLite, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych w USA. Dostawca systemu gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy zgodności (Tarcza Prywatności).
 5. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 6. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 8. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w niniejszych dokumentach:
  • Polityka Prywatności serwisu – dostępna pod adresem https://instytutrozwojuinspiraton.pl/polityka-prywatnosci/
  • Polityka Cookies – dostępna pod adresem https://instytutrozwojuinspiraton.pl/cookies/

Par. 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie kursów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Par. 12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w IPK bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem IPK będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 roku.

Instytut Rozwoju Inspiraton
ul. Tadeusza Kościuszki 32a
47-400 Racibórz